DOLAR

15,9590$% 0.46

EURO

16,9131% 0.57

STERLİN

20,0314£% 0.6

GRAM ALTIN

945,16%0,54

ÇEYREK ALTIN

1.533,00%0,26

BİTCOİN

481594฿%2.64085

a

Adalet Bakanlığı 5.455 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin 1 Mart tarihli son sayısında, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından personel alım ilanı yayınlandı.

saglikagi.net
Adalet Bakanligi 5.455 Sozlesmeli Personel Alimi Yapacak 66 Hemsire
google news

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5.455 SÖZLEŞMELİ (657 SK. 4/B) POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM SINAV İLANI

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar

Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

8 ve 11’inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 5.016 infaz ve koruma memuru, 141 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 66 hemşire, 113 teknisyen, 90 destek personeli (şoför), 27 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.455 personel alımı yapılacaktır.

 

EK-1 listede belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

 1. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

 

 1. Genel Şartlar:

 

 1. a) Türk Vatandaşı olmak,

 

 1. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

 1. c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

 

 1. d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için;

14.09.2021  tarihli  Ceza  ve  Tevkifevleri  Genel  Müdürlüğü  İnfaz  ve  Koruma  Memuru  Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

 

 1. e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Özel Şartlar” bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının “c” bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit  eser,  uzuv  noksanlığı,  kekemelik  ve  benzeri  engeller  bulunmadığını,  Ceza  ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

 

 1. f) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans  mezunları  için  KPSSP3,  ön  lisans  mezunları  için  KPSSP93,  ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,

 

 1. g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35  yaşını  bitirmemiş  olmak  (01  Ocak  1985  ve  sonrası  doğumlu  olanlar  sınava  müracaat edebilecektir.)

ğ)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

 

 1. Özel şartlar:
 2. a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

 

1)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2)  Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

 

 1. b) Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;

 

1)   Fakülte   veya   yüksekokulların   bilgisayar   bölümü,   adalet   meslek   yüksekokulu   veya   meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 

2)  Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

 

3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle  belirlenerek  adaylara  verilen  ya  da  UYAP  sistemi  üzerinden  otomatik  olarak  seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

 

4)  Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

 

 1. c) Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.

 

ç) Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için;

1)  En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2)  Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

 

 1. d) Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

 

 1. e) Sözleşmeli destek personeli (aşçı) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)

2) En az  lise veya dengi  okul  mezunu olup, halk  eğitim  müdürlükleri ile diğer resmî  kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e- devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

 

 1. f) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2)Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

 

 1. Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:
 2. a) Ortak Belgeler

 

1) Güvenlik Soruşturması Formu,

2) Sağlık Beyanı Formu,

3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),

 

 1. b) Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler

 

1) Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için;

-Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,

-Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği)  unvanında  istihdam  edileceklerde  aranan  şartların  (b)  alt  bendinde  belirtilen  öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)

 

2) Sözleşmeli destek personeli (şoför);

– Sürücü belgesi, (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)

 

3) Sözleşmeli destek personeli (aşçı);

-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan istenilecektir.),

-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge.

 

4) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci);

-Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika.

 

 1. Başvuru tarihleri:

Başvurular 01.03.2022 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 17.03.2022 günü saat 23.59’da sona erecektir.

 

 1. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar  başvurularını  https://www.turkiye.gov.tr  adresi  üzerinden  giriş  yaparak,  e-Devlet  üzerinde

01.03.2022  tarihinde  aktif  hale  gelecek  olan  Adalet  Bakanlığı/İş  başvuru  ekranını  kullanarak gerçekleştireceklerdir.

 

Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

 

Adaylar başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp

tamamlanmadığını      kontrol     etmeleri      gerekmektedir. “Başvurularım”      ekranından                                   “Başvuru

Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

 

 1. E. İnfaz ve koruma memuru boy-kilo ölçümü ile ceza infaz kurumu kâtibi uygulamalı sınavına çağrılacak adayların ilanı:

 

Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi

sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının

20 (yirmi) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır.

 

– İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı boy-kilo ölçümüne alınacaktır.

 

 1. Sözlü/Uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi:

 

Alınacak  personel  sayısı  ve  unvanına  göre  sözlü/uygulamalı  sınavın  tarihleri  sınavı  yapacak  ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

 

-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

 

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

 

 1. Sınav şekli:

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Ğ. Sözlü sınav konuları:

 1. a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
 2. b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
 3. c) Genel kültür (20 puan),
 4. d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

 

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

 

Aşçılık  sözlü  sınavında;  Milli  Eğitim  Bakanlığına  bağlı  meslek  liseleri  ve  Halk  Eğitim  Merkezi Müdürlüklerinde  görevli  öğretmen,  uzman  veya  usta  öğreticilerinden  veya  diğer  resmi  kurum  ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

 

 1. Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı, adalet ön lisans ve ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

 

 1. Atama Sırasında İstenilecek Belgeler: –Diploma,

-Sağlık Kurulu Raporu,

-2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi,

-Mal Bildirim Formu,

-İlgili sınav merkezi tarafından talep edilen diğer evraklar.

 

İ. Diğer Hususlar

 

İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.  Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini  teslim  etmeyen  veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi  tarafından  yapılacaktır.  İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında,  ilgili  mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden;     söz  konusu  pozisyonlara  müracaat  edeceklerin  sınava  başvuru  tarihinden  önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli
HIZLI YORUM YAP